Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Zdeňky Strejček Hájkové,
se sídlem Čestmírová 444/17, 140 00 Praha 4, zapsaného v živnostenském rejstříku pod IČO

14162202 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.

89/2012 Sb občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na
webové stránce umístněné na internetové adrese www.store.epiplay.eu (dále jen „webová
stránka“) a herním serveru.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.

1.5. Pravidla používání služeb EpiPlay.eu jsou dostupná k zobrazení na webové stránce
https://www.epiplay.eu/pravidl... pod názvem Pravidla (dále jen „Pravidla“). Jestliže jsou tyto
Obchodní podmínky v rozporu s Pravidly, platí ustanovení uvedené v těchto Obchodních
podmínkách.

2. Kupní smlouva

2.1. Veškeré prezentované zboží ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a to včetně cen uvedeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”) a všech souvisejících poplatků (pokud není uvedeno jinak). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu nebo herním portálu. Prodávající je oprávněn uzavřít kupní smlouvu za jiných, individuálních podmínek.

2.2. V případě, že je zboží digitálního charakteru a není prodáváno na fyzickém nosiči, náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou 0 Kč a nemusí již být uváděny (pokud není uvedeno jinak).

2.3. Před odesláním platby a dokončením objednávky je kupující povinen si zkontrolovat veškeré zadané údaje. Odesláním objednávky či zaplacením za zboží stvrzuje jejich správnost.

2.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká úspěšným dokončením objednávky (tj. úspěšným dokončením platby – zaplacením objednávky).

3. Přeprava a dodání zboží

3.1. Při objednání zboží digitálního charakteru dodávaného bez fyzického nosiče – například VIP rank, klíče či kredity (dále jen „Výhody”) dochází k dodání zboží ihned (zpravidla pár minut) po zaplacení objednávky. V případě nedodání Výhod do 3 dnů od správného zaplacení objednávky má kupující nárok na podání reklamace objednávky.

3.2. Kupující je povinen si uchovat potvrzení o platbě pro případnou pozdější reklamaci.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na webových stránkách. 

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv kupujícímu odebrat zakoupené zboží bez možnosti jakékoliv náhrady.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (reklamace)

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Toto ustanovení neplatí v případech reklamace vinou prodávajícího – například záměna zboží.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedených v čl. 5.1 obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, ve kterém je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na e-mailovou adresu.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 a 6.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to převodem z účtu na účet.

5.5. V případě, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Zakoupením produktu ztrácíte právo na vrácení peněz.

6. Nedostupnost služeb

6.1 Negarantujeme, že po dobu trvání VIP výhod, bude umožněn přístup na server. V případě výpadku není možná finanční kompenzace. Pokud server nebude dále provozován, zanikají všechny VIP výhody, kredity apod.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Zpracování veškerých osobních údajů jsou dostupné na stránce https://store.epiplay.eu/legal/terms.

7.2. Po kupujícím je vyžadován souhlasí o zpracování osobních údajů a potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Zákaznická podpora

8.1. V případě problémů se zakoupenou objednávkou nebo s dotazem ohledně budoucího nákupu, se může uživatel obrátit ke kontaktování podpory, kterou nalezne na platformě Discord či pomocí elektronické e-mailové adresy [email protected].

8.2. Kupující či uživatel je povinen vždy uvádět přesné, úplné a pravdivé informace.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. 

9.4. Údaje ke kontaktování naleznete na webové stránce v sekci Kontakt.

ZÁKAZNÍK MĚSÍCE

Tajkunek

ZKONTROLUJ ZŮSTATEK